GIA证书查询

GIA Report Check

证书号:

IGI证书查询

IGI Report Check

证书号: 钻重:

HRD证书查询

HRD Report Check

证书号: 钻重:

NGTC证书查询

NGTC Report Check

证书号: 防伪码:
最近钻石证书查询记录
证书类型 证书编号 克拉重量 查询次数 上次查询时间 上次查询IP
IGI 265717374 0.71Ct 78 2018-08-10 10:13:18 116.25.242.32
IGI S3D60070 0.5Ct 82 2018-08-08 18:23:32 192.168.16.172
GIA 2254232627 0.61Ct 87 2018-08-05 00:21:01 222.125.38.188
GIA 5256403769 1.21Ct 99 2018-08-02 14:21:02 113.104.244.24
GIA 6262552733 0.5Ct 78 2018-08-02 14:15:10 192.168.16.137
IGI 270770010 1Ct 85 2018-08-02 13:11:19 1.190.231.62
IGI 146456766 3.51Ct 81 2018-07-30 22:41:43 14.213.155.8
IGI 286727294 5Ct 82 2018-07-26 13:42:19 1.58.22.13
IGI 301763705 5.01Ct 81 2018-07-26 13:41:56 1.58.22.13
IGI 314890998 1.5Ct 81 2018-07-24 10:45:52 113.104.247.129
共 107438 条记录123456789101110744
在线客服系统
4001116866