GIA证书查询

GIA Report Check

证书号:

IGI证书查询

IGI Report Check

证书号: 钻重:

HRD证书查询

HRD Report Check

证书号: 钻重:

NGTC证书查询

NGTC Report Check

证书号: 防伪码:
最近钻石证书查询记录
证书类型 证书编号 克拉重量 查询次数 上次查询时间 上次查询IP
GIA 1273331154 0.54Ct 1 2018-01-23 16:23:20 183.11.30.173
GIA 2185765270 0Ct 1 2018-01-23 15:43:18 60.219.194.186
GIA 2236728468 1.02Ct 2 2018-01-23 15:40:16 60.219.194.186
GIA 6262909120 0.6Ct 1 2018-01-23 15:19:42 123.97.24.41
GIA 1182043093 0.6Ct 1 2018-01-23 15:19:19 123.97.24.41
GIA 6245567607 0.5Ct 1 2018-01-23 15:14:32 123.97.24.41
GIA 1248727132 0.5Ct 1 2018-01-23 15:13:58 123.97.24.41
GIA 1245626608 0.5Ct 2 2018-01-23 15:13:38 123.97.24.41
GIA 7251814946 0.4Ct 1 2018-01-23 15:12:13 123.97.24.41
GIA 1259835345 0.3Ct 1 2018-01-23 15:07:36 123.97.24.41
共 102411 条记录123456789101110242
在线客服系统
4001116866